Departments

 • Maulik Siddhanta (Basic Principles)
 • Rachana Sharir (Anatomy)
 • Kriya Sharir (Physiology)
 • Dravya Guna Vigyana (Materia Medica)
 • Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana (Pharmacy)
 • Roga Vigyan evum Vikrati Vigyan (Pathology)
 • Swashthvrita (Hygiene)
 • Agad Tantra,Vyavhar Ayurved Evum Vidhi Vaidyak (Toxicology & Jurisprudence)
 • Panchakarma
 • Kaya Chikitsa (Internal Medicine)
 • Shalya Tantra (Surgery)
 • Shalakya Tantra (ENT & Ophthalmology)
 • Prasuti Tantra evum Stri Roga (Obstetrics & Gynaecology)
 • Kaumarbhritya (Paediatrics)